ประวัติโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  ตั้งอยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร  เขต  1  ระยะทาง  29  กิโลเมตร  ตั้งเมื่อ ปี  พ.ศ.  2480  ซึ่งแยกออกจากโรงเรียนบ้านแคนน้อย ตำบลแคนน้อย  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  มีนายแสวง  บุญวิทย์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านเหล่าฝ้ายเป็นที่เรียนหนังสือ

ต่อมาปี  พ.ศ.  2500  พระครูวุฒิศักดิ์  สมณกิจ  อดีตเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกับชาวบ้านบ้านเหล่าฝ้ายได้ขอบริจาคที่ดิน  นายอึ่ง  พิมพ์ทอง  จำนวน  11  ไร่เศษ   ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมในการสร้างอาคารเรียน  และได้ย้ายสถานที่เรียนจากวัดมาเรียนที่โรงเรียน  โดยชาวบ้านได้พร้อมใจกันเสียสละทรัพย์สินสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  และต่อมาได้สร้างเป็นอาคารเรียนถาวรจนถึงปัจจุบันนี้

พ.ศ.  2490  ทางการได้แต่งตั้งให้   นายทองอินทร์  แสงใส  เป็นครูใหญ่  ในปี  พ.ศ.  2502  ได้ยกเป็นอาคารเรียนถาวร  ด้วยเงินงบประมาณ  ของ  กสช.  จำนวน  4,500  บาท  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4

พ.ศ.  2520  ได้ขยายชั้นเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เป็นระดับประถมศึกษา ตอนปลายจากชั้นประถมศึกษาปีที่  5 – 7  พร้อมกันนี้ชาวบ้านได้บริจาคทรัพย์สิน  และแรงงานก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นอีก โดยใช้งบประมาณ  5,297  บาท  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ  ป. 1 ซ  จำนวน  1 หลัง  จำนวน  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)

พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณ  120,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช. 601/26  ขนาด  4 ที่จำนวน  1  หลัง

พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณ  1,312,000  บาท  สร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29  ขนาด  8  ห้องเรียน

พ.ศ.  2539 ได้ขอเปิดเรียนระดับชั้นอนุบาล   ( อนุบาล  3  ขวบ )   1  ห้องเรียน

พ.ศ.  2540  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา   และมีห้องปฏิบัติการ 3  ห้อง  คือ  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา

พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณ  50,500  บาท  ก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.  601 ขนาด  2  ที่  จำนวน  1  หลัง

 

สภาพชุมชน

โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านเหล่าฝ้ายหมู่ที่  9  และ หมู่ที่  15  ตำบลลุมพุก  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  มีประชากรจำนวน  1,964  คนเป็นชาย  1,030  คน  หญิง  934  คน  จำนวน   302  ครัวเรือน  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาง การเกษตร  ทำนา  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์  มีรายได้หลักจากการขายข้าวหอมมะลิ  รายได้เสริมจากการรับจ้างทั่วไป  ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯ  ปล่อยให้การเลี้ยงบุตรหลานเป็นภาระหน้าที่ของ  ปู่  ย่า  หรือ  ตา ยาย   รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละประมาณ  10,500  บาทต่อปี

สภาพทางภูมิศาสตร์ของโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ราบ    พื้นที่มีสภาพเป็นดินทรายไม่เหมาะแก่การปลูกพืช  ห่างจากอำเภอคำเขื่อนแก้ว  7  กิโลเมตร  จากจังหวัดยโสธร29  กิโลเมตร   มีพื้นที่ทั้งหมด  11  ไร่  3  งาน  46  ตารางวา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: